หากไม่มีเหล่า Contributors ของชุมชน Mautic ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมี Mautic ออกมาเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานกับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้

ภาพรวมขององค์กร

Mautic Core team นั้นถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยสมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้นจะเป็นสมาชิกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกัน

กลุ่ม Mautic Core นั้นประกอบไปด้วย กลุ่มต่างๆ ดังนี้ :

1. Project Leader
เป็นผู้เลือกสมาชิกเข้ากลุ่มต่างๆ และยังเป็นผู้ตัดสินใจหลักของโปรเจคภายในและนอกประเทศ ถึงแม้เป็นผู้ตัดสินใจหลักก็ตาม Project leader ยังคอยฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาเพื่อนำไปพัฒนา Mautic ด้วยเช่นกัน

2. Release Leader
รับผิดชอบการปล่อยให้ใช้งานเวอร์ชั่นหลักและคอย implement โปรเจคที่ต้องปล่อยออกมาเพื่อการใช้งาน

3. Core Committers
เป็นกลุ่มเล็กๆที่คอยทำการรีวิวการแก้ไขและสามารถเข้าถึงที่เก็บข้อมูลหลัก Core committers จะถูกเลือกโดย Project Leader โดยเลือกจากประสบการณ์และการร่วมทำโปรเจคต่างๆที่ผ่านมา

4. Maintainers
ผู้ที่คอยรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อหรือเรื่องต่างๆ เช่น รับผิดชอบเรื่อง Mautic Bundle เรื่องเดียว และตำแหน่งนี้จะทำการเลือกโดย Project Leader

5. Core Contributors
เป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆของโปรเจค ซึ่งหมายถึงการ contribute, การทำเอกสาร, การแปล, และเซอร์วิสหลักอื่นๆ ของ Mautic Core Contributions นี้จะถูกรีวิวและตัดสินโดย core committers, release leader, หรือ project leader ทั้งนี้ Code contributions สามารถทำการส่งได้โดยทุกตำแหน่ง

Active Core Members

Project Leader:
David Hurley (@dbhurley)
Release Leader:
1.0 - Alan Hartless (@alanhartless)
Core Committers:
Michael Babker (@mbabker)
John Linhart (@escopecz)
Júlio Pontes (@juliopontes)
Maintainers:
John Pozy
Core Contributors:
Alex Allred (@alexallred)